Algemene Voorwaarden Webshop van MAF Nederland

Versie geldig vanaf 1 augustus 2017

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de site van MAF Nederland. De
  voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MAF Nederland. Op verzoek zenden
  wij u een schriftelijk exemplaar.
  1.2 Door het inschrijven op een publicatie, het geven van een donatie of het plaatsen van een bestelling geeft u te
  kennen dat u met de voorwaarden akkoord gaat. MAF Nederland behoud zich het recht voor haar voorwaarden na het
  verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden
  niet door MAF Nederland erkend.
  1.4 MAF Nederland garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het
  aanbod vermelde specificaties.

 2. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal MAF Nederland bestellingen tenminste binnen 30 dagen
  uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om
  andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
  consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
  kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2.3 Aan de leveringsplicht van MAF Nederland zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MAF Nederland
  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
  inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
  rechten worden ontleend.

 3. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
  maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

 4. Zichttermijn / herroepingsrecht
  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft
  de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van
  reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na
  afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MAF Nederland heeft teruggezonden, is de koop een feit. De
  afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering
  schriftelijk melding te maken bij MAF Nederland. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
  teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te
  geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
  Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op
  ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MAF Nederland er zorg
  voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de
  berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel
  voor rekening en risico van de afnemer.
  4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in
  geen geval betrekking hebbend op diensten.

 5. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij MAF Nederland, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van
  MAF Nederland. MAF Nederland houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan
  derden. Zie onze Privacy Policy.
  5.2 MAF Nederland respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke
  behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.3 MAF Nederland maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van
  deze lijst te verwijderen.

 6. Garantie
  6.1 MAF Nederland garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid,
  betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat
  daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
  6.2 De garantietermijn van MAF Nederland komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. MAF Nederland is echter
  nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de
  afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde
  zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan MAF
  Nederland) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MAF Nederland. Eventuele gebreken of verkeerd
  geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan MAF Nederland schriftelijk te
  worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
  bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging
  ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot
  reclameren en terugzending geheel vervallen.
  6.4 Indien klachten van de afnemer door MAF Nederland gegrond worden bevonden, zal MAF Nederland naar haar keuze
  of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding
  treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MAF Nederland en mitsdien het bedrag der schadevergoeding
  steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van MAF Nederland) tot
  het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van MAF Nederland gedekte bedrag.
  Iedere aansprakelijkheid van MAF Nederland voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede
  begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of
  schade wegens gederfde winst.
  6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens MAF Nederland in gebreke is; B) de afnemer de
  geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de
  geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in
  strijd met de aanwijzingen van MAF Nederland en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
  ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten
  aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 7. Aanbiedingen
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt MAF Nederland zich het recht voor de
  aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden MAF Nederland slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  7.4 Aanbiedingen van MAF Nederland gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  7.5 MAF Nederland kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de
  aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 8. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst tussen MAF Nederland en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door MAF
  Nederland op haalbaarheid is beoordeeld.
  8.2 MAF Nederland behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
  accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na
  vooruitbetaling.

 9. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
  van etiketten, etc. op de internetsite van MAF Nederland gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen
  aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 10. Overmacht
  10.1 MAF Nederland is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten
  gevolge van overmacht.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
  voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,
  storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
  vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
  en/of fabrikanten van MAF Nederland alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
  transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 MAF Nederland behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is
  tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de
  overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MAF Nederland gehouden enige
  boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien MAF Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
  slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
  afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
  geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 11. Aansprakelijkheid
  11.1 MAF Nederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door
  verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze
  website.

 12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MAF Nederland en koper, welke niet in onderling
  overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Harderwijk kennis, tenzij MAF
  Nederland er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
  onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 13. Gedragsregels
  13.1 MAF geeft bezoekers van de website de mogelijkheid om eigen berichten en reacties te plaatsen. Hiervoor gelden
  de volgende regels:
  • Houd het taalgebruik altijd netjes.
  • Beledig nooit andere gebruikers.
  • Iedere vorm van discriminatie waaronder, maar niet beperkt tot, levensovertuiging, racisme, andere geaardheid,
   anders valide, etc is niet toegestaan.
  • Spammen op of via maf.nl is niet toegestaan.
  • Het plaatsen van links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, met als doel naamsbekendheid of omzet te
   genereren, is niet toegestaan.
  • Plaats absoluut nooit privé informatie van anderen op maf.nl (denk hierbij o.a. aan: telefoonnummers en (email)adressen).
  • MAF behoudt zich het recht voor berichten van gebruikers te verwijderen/aan te passen of gebruikers te
   waarschuwen/bannen.